top of page

Algemene voorwaarden

Alg. voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze aanbiedingen, leveringen en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing:

  • Algemene voorwaarden Vrencken Dak- en Geveltechniek BV voor zakelijke relaties   >> Download pdf

  • Algemene Consumentenvoorwaarden Vrencken Dak- en Geveltechniek BV    >> Download pdf

Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Vrencken Dak- en Geveltechniek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als u contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt. In deze verklaring kunt u per situatie (contact en/of als klant) lezen welke gegevens we verzamelen en voor welke doelen. Ook leest u hoe lang we de gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen.

ALS U CONTACT MET ONS OPNEEMT

Als u contact met ons opneemt via website, e-mail, telefoon dan wel via de klassieke post dan zullen we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en verder door uw verstrekte vertrouwelijke informatie vastleggen. Deze informatie verstrekt u ons op volledig vrijwillige basis. We zullen deze verstrekte gegevens enkel en alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

BEWAARTERMIJN

We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we uw gegevens hebben vastgelegd. Deze bewaartermijn is afhankelijk van zowel wettelijke bewaartermijnen dan wel operationele noodzaak.

BEVEILIGING

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen, zowel fysiek als online.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

WIJ VERKOPEN UW GEGEVENS NIET

Vrencken Dak- en Geveltechniek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend te beschikking stellen aan derden die direct zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Vrencken Dak- en Geveltechniek spreekt met werknemers en ingeschakelde derden mondeling of schriftelijk af dat zij vertrouwelijk met uw gegevens dienen om te gaan.

WIJ GAAN ZORGVULDIG MET UW GEGEVENS OM

Vrencken Dak- en Geveltechniek waardeert uw vertrouwen en zal daarom zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijden worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Echter kan Vrencken Dak- en Geveltechniek niet garanderen dat er nooit misbruik gemaakt kan worden van gegevens, zoals bijvoorbeeld door hackers. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

ALS U NOG VRAGEN HEEFT

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info@vrenckendakengevel.nl.

bottom of page